Om BITW

'Being in the World' project map

'Being in the World' project map

Being In The World

“Being In The World” [BITW] är ett internationellt, interdisciplinärt och praktikbaserat konstforskningsprojekt.

BITW grundades 2012 av Bertram Schilling (München) och Kenneth Pils (Stockholm). Sedan dess har 34 deltagare från Sverige, Tyskland, Finland, Schweiz, Sydkorea och Österrike deltagit. Det har hittills resulterat i 9 utställningar.

Grundtemat för BITW är “landskap” i en vidare mening; som den tids- och rumsuppfattning som utgör vårt sätt att se, vara, relatera, engagera och anpassa oss till världen.
BITW producerar utställningar där deltagarna sätter sig in i och diskuterar avgränsade områden inom landskapstemat. Vår ambition är att deltagarna skapar nya verk och utvecklas inom sitt verksamhetsområde. Vi tror att en kombination av teori, dialog och praktik leder till nyskapande och spännande presentationer som engagerar andra.

----------------------------------------

Arbetsmetoden i BITW är undersökning och gestaltning av teoretiska och praktiska områden i grupp. Målet är en utställning. Vägen dit  är organisk och växer fram genom diskussion, experiment och produktion av nya konstverk. Projekten leds inte av en curator utan av deltagarna själva i en platt organisation. Vi tror att när man möts, diskuterar ett ämne och omsätter det hela i praktisk handling så händer nya saker.

BITW vill verka för en alternativ väg till konstskapande, en väg som är utvecklande och viktigt för deltagarna och erbjuder angelägna och spännande resultat för publiken.

BITW har inga begränsningar utifrån diskurs, praktik eller media. Det viktiga är öppenhet och engagemang; deltagarens intresse för ämnet, villighet att kommunicera & lyssna, en lust att pröva nya saker praktiskt och att driva projekt tillsammans med andra.

Konstforskning i grupp

Genom diskussioner i en professionell och kollegial atmosfär kan man få nya perspektiv på den egna praktiken samt en fördjupad relation till ämnet. Möten, diskussioner, insyn i andras praktiker kopplat till egen praktik leder ofta till intressanta, oväntade och ibland omvälvande insikter med varaktiga resultat. Allt som behövs är att deltagaren delar med sig av sina tankar, är öppen för att ta in vad andra har att säga och visa.

Under arbetet med ett projekt använder vi referensmaterial som alla tar del av. Det är ofta texter men även andra inspirationskällor. Det skapar en gemensam grund att stå på och ett underlag till fördjupning i ämnet.

Den konstnärliga undersökningen förkroppsligar en upplevelsebaserad, tyst kunskap som artikuleras och synliggöras med hjälp av experiment och ständig omtolkning. I en undersökning med flera deltagare fortsätter man att göra detta samtidigt som man drar nytta av erfarenheterna från projektet.

Deltagare som arbetar inom olika områden möts i gruppen. Deltagarna kommer från olika länder och har skilda bakgrunder. Det berikar BITW-projektet med flera perspektiv och ingångar. Att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål är ett kraftfullt och naturligt sätt att lära känna andra. Genom att arbeta internationellt skapas nya kontakter vilket ofta leder till fortsatta samarbeten.

Gruppsammansättning

BITW har en kärna av projektledare som ansvarar för att hålla ihop projektet. Det innebär planering av möten och presentation samt att se till att projektet dokumenteras. BITW-deltagarna är handplockade för sitt intresse i & relevans för landskapstemat och naturligtvis för sitt kvalitativa arbete inom sina arbetsfält.

Deltagaren kan själv bli en projektledare när han/hon tar initiativ till ett undertema. BITW är självdrivande och alla deltagare i ett undertema förväntas därför att engagera sig i diskussioner och ta ansvar för det praktiska arbetet inför och under projektet.

Offentliga presentationer

Utställningar
BITW siktar på större gruppresentationer där varje deltagare bli fullödigt presenterad samtidigt som de individuella perspektiven blir synliga på ett jämförande sätt. Varje utställning har sin inriktning och gruppsammansättning.

Hemsida och trycksaker
Dokumentation på vår hemsida och i trycksaker är en viktig del i att  tillgängliggöra erfarenheter, processen och resultaten.

-------------------------------------------

Organisation + mer information
Kenneth Pils
Bertram Schilling
Kontakt

 

All participants

Pils Design